Po czym poznać, że test spełnia kryteria psychometryczne?

Prowadzisz rekrutację i zastanawiasz się czy nie wdrożyć testu kompetencyjnego? Zanim to zrobisz sprawdź, po czym poznać, że dany test prawidłowo zbada kompetencje kandydata. Rozwiązań na rynku jest dużo, ale nie każde spełnia kryteria psychometryczne. Sprawdź, jak ocenić wiarygodność testu kompetencyjnego.

Wg danych Society for Industrial and Organizational Psychology, 13% amerykańskich pracodawców na stałe wdrożyło testy kompetencyjne do rekrutacji. Co ciekawe, badane firmy zaobserwowały, że aż 20% pracowników, którzy nie rozwiązali testu i zostali zatrudnieni na nieodpowiednim stanowisku pracy wykazali się mniejszym zaangażowaniem, a ich rotacja zwiększyła się o 40%. Wyniki te pokazują, że testy to nie tylko „must have” działów HR, ale również przyszłość rekrutacji.

Czytaj także: Dlaczego testy psychometryczne to nieodłączny element rekrutacji?

Czym jest test psychometryczny?

Test psychometryczny, nazywany również testem kompetencyjnym, to narzędzie, dzięki któremu możemy obiektywnie ocenić wybrane kompetencje kluczowe na danym stanowisku. Profesjonalne testy są tworzone pod okiem psychologów i spełniają szereg kryteriów, typowych dla rzetelnego badania naukowego. Prawidłowo skonstruowany test psychometryczny powinien być:
– rzetelny

– trafny

– wystandaryzowany

– obiektywny

– znormalizowany

Przyjrzyjmy się, co oznaczają poszczególne kryteria.

Czytaj także: Na czym polega test psychometryczny?

Rzetelność testu

Mówiąc, że dany test jest rzetelny mamy na myśli, że bada on kompetencje w sposób dokładny i niezawodny. Na podstawie rzetelności możemy również stwierdzić, czy otrzymane wyniki są spójne, czy są porównywalne. Rzetelność testu daje nam gwarancję, że przy ponownym pomiarze, w podobnych warunkach i czasie, uzyskamy bardzo zbliżone wyniki. Najpopularniejszą miarą rzetelności jest wskaźnik Alfa-Cronbacha. Alfa-Cronbacha może przyjmować wartości od 0 do 1. Za minimalną, pożądaną wartość uznaje się te z przedziału 0,6-0,7. Im wyższą wartością będzie charakteryzować się test, tym lepiej.

Przykład: wskaźnik Alfa-Cronbacha dla testu Logical Talent wynosi 0,81. Według przyjętych reguł wszystkie wartości powyżej 0,7 są uznawane za bardzo dobre, a więc test Logical Talent jest rzetelny, spójny i precyzyjny.

Trafność testu

Przeglądając test najczęściej zadajemy sobie pytanie, czy on faktycznie mierzy to, co ma mierzyć? Odpowiedzi możemy szukać w pomiarze trafności. W przypadku testów psychometrycznych trafność odpowiada za to, co wnioskujemy na podstawie wyników testów oraz za to, co dany test mierzy. Istnieje kilka rodzajów trafności. Najczęściej w testach spotkamy:
– trafność kryterialną, określającą czy dany test daje możliwość wnioskowania prognostycznego,

– trafność fasadową, określającą czy badane osoby określą test za właściwy do zastosowania,

– trafność zewnętrzną, oznaczającą, że wyniki testu można odnieść na inne populacje,

– trafność różnicową, pokazującą w jakim stopniu dane wskaźniki psychometryczne są od siebie niezależne.

Przykład: test Sales Talent wyróżnia trafność kryterialna, która określa w jakim stopniu wyniki testu są powiązane z wybranym, zewnętrznym kryterium (zmienną nie mierzoną bezpośrednio przez test). W tym teście wyniki sprzedaży 400 przedstawicieli handlowych zostały skorelowane z uzyskanymi przez nich wynikami z testu Sales Talent. Współczynnik korelacji wyniósł 0,62 – minimalny próg zgodności to 0,21. Oznacza to, że przytoczony test w bardzo dobry sposób wyłania osoby, które swoimi cechami charakteru są w stanie zmaksymalizować prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w dziale sprzedaży.

Standaryzacja testu

O tym, że test podlega standaryzacji, mówimy w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie wskazać dokładne i szczegółowe procedury prowadzenia badań. W tym celu badacz opracowuje podręcznik, w którym dokładnie opisuje procedurę przeprowadzania badań. Najczęściej obejmuje ona takie aspekty, jak: kolejność czynności badawczych, dokładny tekst instrukcji, arkusz odpowiedzi, klucz oceny, normy oceny oraz zasady, przy pomocy których interpretuje się wyniki badania.

Obiektywizm testu

Obiektywność testu powiązana jest z jego standaryzacją. Obiektywny test dostarcza takie same wyniki, niezależnie od osoby, która przeprowadza badanie. Aby osiągnąć obiektywizm oceny należy posługiwać się, ustalonymi przez twórcę badania, regułami.

Normalizacja testu

Normalizacja polega na ustaleniu zależności między uzyskanymi wynikami a wynikami średnimi w danej populacji lub interesującej badacza próbie.

Przykład: test Verbal Talent posiada normalizację, którą określa zależność wyników testu od średnich wyników 1300 osób z podziałem na wiek, wykształcenie, kierunek studiów, stanowisko oraz staż pracy. Kandydat, który osiągnął 85% (w skali od 0 do 100%) z testu Verbal Talent jest lepszy niż 85% uczestników badania o podobnym profilu, co oznacza, że wyróżnia się on na tle pozostałych osób pod względem posiadanych kompetencji z obszaru logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, czy też szybkości analizowania informacji.

Decydując się na wybór testu psychometrycznego powinniśmy zwrócić uwagę, czy jego dostawca posiada doświadczenie przy tworzeniu tego typu rozwiązań, a także czy dany test spełnia naukowe kryteria. Tylko w ten sposób unikniemy pomyłek, a także straty pieniędzy na niewłaściwe rozwiązania.


Sprawdź również

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Jesteś: