Talent Bridge testy psychometryczne

Słownik

Details Talent – test pozwala na ocenę dokładności i uważności w działaniu oraz zdolności do wyłapywania rozbieżności w pracy na materiale liczbowym lub tekstowym. 

Analytical Talenttest pozwala określić sposób interpretacji danych, często za pomocą kombinacji informacji pisemnych i statystycznych prezentowanych w raportach lub na wykresach.

Logical Talent – test sprawdza umiejętność logicznego myślenia, dostrzegania oraz rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków na podstawie informacji, znajdowania nowych rozwiązań.

Verbal Talent  – test sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, pracy pod presją czasu, dostrzegania kluczowych informacji w tekście, podejmowania właściwych decyzji.

Excel Talent- test sprawdzający u kandydatów do pracy znajomość Excela w czasie rzeczywistym.

Sales Talentkwestionariusz, mający na celu wyłonienie tych kandydatów, którzy swoimi cechami maksymalizują prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w dużym dziale np. sprzedaży czy obsługi klienta. 

English Language Talent – test pozwala sprawdzić poziom zaawansowania kandydata w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

German Language Talent – test pozwala sprawdzić poziom zaawansowania kandydata w zakresie posługiwania się językiem niemieckim.

Learning Agility Talent – kwestionariusz bazujący m.in. na koncepcji Learning Agility, która koncentruje się na zbadaniu potencjału utrzymania wysokiej efektywności i wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy w sytuacjach, które zdarzyły się po raz pierwszy.

Talent Intelligence rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą sprawdzić kilka kompetencji pracownika. Test stanowi połączenie testów Analytical Talent, Verbal Talent oraz Logical Talent. W ramach badania kompetencji kandydat sprawdzany jest pod kątem umiejętności podejmowania decyzji na podstawie interpretowania danych, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, podejmowania decyzji pod presją czasu oraz szybkiego analizowania informacji.

Test szyty na miarę – Test szyty na miarę jest tworzony od podstaw w oparciu o dostępne pozycje testowe z naszego banku pytań lub budowany z nowych pytań testowych.

Test psychometryczny ocena wykorzystywana do pomiaru zdolności umysłowych, zachowania i cech osobowości danej osoby. 

Kwestionariusz osobowydodatkowa ocena kompetencji zawodowych pracownika .

Sesja feedbackowa – W oparciu o przeprowadzone badanie psychometryczne udzielana jest profesjonalna interpretacja, która pomaga w podjęciu ostatecznej decyzji, na którego kandydata się zdecydować. 

Reskiliing – proces wewnątrz organizacji, podczas którego pracownicy zdobywają nowe lub dodatkowe kwalifikacje, aby wykonywać zadania na innym stanowisku.

Programy Menedżerskie i Talentowe – rozwiązanie, które wyłania i rozwija przyszłych liderów w organizacji poprzez badanie kluczowych kompetencji.

Rekrutacja specjalistów – rozwiązanie, które rzetelnie bada kompetencje i wyłania kandydatow, którzy sprawdzą się na stanowisku specjalistym. 

Sukcesja – wyznaczenie następców na najważniejsze stanowiska w pracy na wypadek ich zwolnienia przez obecnych kierowników, menadżerów czy zarządców, a także przygotowania tych osób do ewentualnego wykonywania nowych obowiązków.

Learning Agility – koncepcja łączy w sobie umiejętność zwinnej adaptacji do zmieniających się warunków z umiejętnością zwinnego uczenia się i szybkiego przekładania nabytej wiedzy na nowe działania w nowej rzeczywistości. 

Manager – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.

Case study – prezentacja wykonania konkretnego, zakończonego sukcesem projektu.

Technologia IRT – pozwala analizować zachowania kandydata w stosunku do pojedynczego zadania testowego, a nie całego testu, dzięki czemu kandydat otrzymuje zadania dopasowane do swojego poziomu, co umożliwia bardzo precyzyjne badanie nasilenia kompetencji oraz zastosowanie testów zarówno wśród juniorów, jak i wyższych stanowisk.

Alfa Cronbacha najczęściej używany w psychologii współczynnik rzetelności kwestionariuszy, rozumianej, jako spójność wewnętrzna narzędzia.

Talent – osoby ponadprzeciętne, posiadające wyjątkowe zdolności i umiejętności. 

Test kompetencyjny –  to narzędzie psychometryczne, które ma za zadanie dostarczać obiektywnych i autentycznych informacji na temat tego, jaki poziom kompetencji wykazuje potencjalny przyszły pracownik i czy te umiejętności korelują z cechami poszukiwanymi przez pracodawcę.

Selekcja kandydatów – polega na zbieraniu informacji o kandydatach na pracowników i dokonywaniu wyboru najbardziej odpowiedniego na dane stanowisko. Selekcji dokonuje się wśród kandydatów pozyskanych wskutek przeprowadzonej rekrutacji.

Kultura organizacyjna zbiór norm, zachowań oraz systemów wartości i znaczeń, które są charakterystyczne dla danej firmy i odróżniają ją od innych.

Soft skills – kompetencje związane z cechami charakteru oraz zdolnościami społecznymi i interpersonalnymi — wszystko, co sprawia, że da się z Tobą żyć i pracować.

IQ iloraz inteligencji. Wynik testu IQ jest liczbą mającą określać poziom inteligencji danej osoby na podstawie wyników uzyskanych przez nią w testach rozumowania werbalnego, rozumowania percepcyjnego, testów pamięci oraz szybkości przetwarzania informacji.

Test IQ – IQ test jest testem psychometrycznym mierzącym iloraz inteligencji. To wskaźnik liczbowy, który informuje o wysokości inteligencji danej osoby.

Rekrutacja –  proces naboru osób do pracy.

Wskaźniki (wyjaśnione) – zmienne poddające się pomiarowi i pozostające w stałym związku z interesującymi nas cechami analizowanych obiektów czy stanów rzeczy.

Kariera – zawód, droga życiowa, zatrudnienie, widoki, cel, dążenie, los, poprawa bytu.

Talent managment – zarządzanie talentami, to zorganizowana, kompleksowa strategia i proces pozyskiwania, szkolenia i utrzymywania najlepszych pracowników oraz wydobywania z nich ich ukrytych talentów, realizowany w celu maksymalizowania zysków i konkurencyjności Twojej firmy.

Zarządzanie talentami – proces, który ma na celu identyfikację, rozwój i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników w organizacji.

Retencja pracowników – odejście lub zwolnienie pracowników, zatrudnionych w firmie w danym okresie.

HR – obszarem zarządzania w organizacjach, który skupia się na efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Miękki HR –  zajmuje się pozyskiwaniem nowych pracowników i wykorzystywaniem ich potencjału.

Twardy HR – związany jest z kwestiami dotyczącymi spraw administracyjnych i kadrowo-płacowych. 

Kapitał ludzki – teoria, która zakładała, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa.

Rekrutacja wewnętrzna – polega na wyszukiwaniu kandydatów już pracujących w danej firmie.

Rekrutacja zewnętrzna – polega na wyszukiwaniu kandydatów spoza organizacji np. poprzez publikację ofert pracy lub polecenia kandydata.

Jesteś: